@oswald_thevience

friend request
..dni .. ・8:21 AM
snowflakes, không thân không quen ăn nói lấc cấc, đụng tới chị e t thì cu't. thành phần gồng thượng đẳng, lgbtphobic, fake illness, edgy, copycat các thứ đồ cũng cút luôn.
..byf .. ・2:26 AM
nói chuyện xưng hô tao - tôi/bạn - cậu, thấy offensive thì tôi đổi. sử dụng tone tags khi convo bằng tiếng anh. thường spam keyboard, joke mất dạy với người thân. kị xưng hô sến súa. 🙏

.. loves .. :: anime, kpop, ae fam ♡, usuk, coding, writing, cats, cooking.


.. hates .. :: jumpscares, crowd, publics, heights, copycats, bugs.


.. loves .. :: yeonjun, billie, taylor, nicki, doja.

Tiny Hand